Zarađivanje novca, izvori i vrste finansiranja

Još jednom nas usmerava finansijski konsultant Ljubica Filipić. Svi resursi su važni, ali većina se pita: kako doći do novca za pokretanje poslovanja? U kraćem pregledu date su vam osnove, a za više informacija i podršku u vašem pojedinačnom slučaju savetujemo vam da analizu napravite 1:1 sa Ljubicom, saradnicom Zlatnih žila.

“Finansije su jedan od vrlo bitnih zivotnih segmenata i veoma su kompleksne a usko su povezane sa kvalitetom našeg života. Vrlo često tokom školovanja ne dobijemo skoro nikakvo obrazovanje u vezi sa novcem i načinom njegovog sticanja.

Novac je roba kao i svaka druga roba, predstavlja proizvod ljudskog rada, a ima i svoju upotrebnu vrednost. Ovde se ne bih bavila funkcijama novca nego načinima njegovog pribavljanja.

Novac možemo zarađivati na više načina. Po mom mišljenju, najbolju podelu načina zarađivanja novca dao je Robert Kiosaki podelivši ga na četiri kvadranta:

 1. Zaposleni
 2. Samozaposleni
 3. Vlasnik biznisa
 4. Investitor

U zavisnosti od toga kakav je vaš način zarađivanja novca zavise i vaši budući prihodi tj. sposobnost zarađivanja extra profita, sticanje materijalnih i nematerijalnih dobara.

Najosnovniji način zarađivanja novca je kada smo zaposleni i radimo za nekog drugog. U ovom segmentu imamo veoma male mogućnosti za sticanje viškova a svako pomeranje ka višim oblicima zarađivanja zahteva dodatna ulaganja vremena i novca kao i finansijsku pismenost.

Potrebe za novcem, izvori finansiranja, vrsta i ročnost zavise od konkretne namene za koju nam je novac potreban.

Navešću i objasniti samo neke najosnovije vrste pribavljanja finansijskih sredstava

Krediti banaka

mogu se razlikovati u zavisnosti od toga ko ih uzima, u koju svrhu i na koji rok.

Krediti za privredu

   1. Investicioni
   2. Za obrtna sredstva
   3. Prekoračenje po tekućem računu

Krediti za fizicka lica

 1. Keš krediti
 2. Stambeni krediti
 3. Dozvoljeni minusi
 4. Kreditne kartice
 5. Krediti posebne namene (auto krediti, krediti za belu tehniku, adaptaciju i sl.

Subvencije države 

posebna vrsta finansiranja kojom se vrši finansiranje posebnih namena ili usko specijalizovanih projekata. Za dobijanje ovih sredstava potrebno je da podnosilac zahteva ispunjava sve uslove navedene u konkursu za dodelu sredstava.

Sredstva koja se dodeljuju na ovaj nacin mogu biti

 1. Bespovratna
 2. Bespovrana samo jednim manjim delom
 3. Sa povoljnijim kamatama
 4. Produženim rokovima otplate ili sl.

Ova sredsva podlezu kontroli kojom se utvrdjuje da li su sredstva potrošena u skladu sa namenom za koju su dodeljena. 

 • Venture Capital je finansiranje koje investitori obezbedjuju start-up preduzecima i vlasnicima manjih preduzeća za koje veruju da imaju potencijal za dugoročni rast a u vidu kupovina akcija ili udela preduzeća u zavisnosti od vrste organizovanja.
 • Finansiranje privatnim kapitalom podrazumeva finansiranje od strane privatnih kompanija, fondova ili fizičkih lica koje u nekom dužem periodu mogu da svoja sredstva investiraju u rad manjih kompanija. Uslovi finansiranja najčešće podrazumevaju sem plaćanja kamate i isplatu dela profita koji je kompanija zaradila u toku korišćenja sredstava.
 • Lična štednja (najčešće samog osnivaca) takođe može biti vid finansiranja nekih manjih kompanija. To se u žargonu kod nas naziva “pozajmica osnivača”.
 • Partnerstvo takodje moze biti vid dolaska do finansijkih sredstava ukoliko se udružuju partneri od kojih jedan ima sredstva a drugi know-how ili neku specijalizovanu vrstu znanja koju vlasnik novca ne poseduje, te je udruzivanja obostrano korisno a profit se deli u skladu sa unapred dogovorenim planom raspodele.
 • Pozajmice od porodice i prijatelja su najčešći oblik finansiranja mikro preduzeća koja tek počinju sa radom i imaju karakter malih manufaktura ili uslužnih delatnosti za koje nije potreban veći kapital.

Obezbeđenje svih vrsta kredita može se svesti na pokriće u ličnim menicama, jemstvima , zalogom na opremi, robi, ugovorima ili udelima kao i hipotekom. Koja vrsta obezbeđenja će se koristi zavisi od iznosa i roka trajanja kredita kao i kreditne sposobnosti korisnika kredita, a najčešće u skladu sa procenom lica koja se bave procenom kreditnih rizika.

Svako započinjanje ili proširenje delatnosti i prelazak iz jednog u drugi kvadrant zarađivanja novca zahteva dodatno finansiranje. Koju vrstu finansiranja je najadekvatnije koristiti u pojedinim fazama zavisi od kreditne sposobnosti kompanije kao i dostupnosti pojedinih izvora finansiranja. Procenu izvora finansiranja najčešće vrše finansijski direktori ili finansijski savetnici, čime se u startu smanjuje mogućnost greške, tj. korišćenje skupljih i neadekvatnih izvora finansiranja”.